Image Alt

Shërbime

Të specializuar në segmentet e mëposhtme

Punime ne Infrastrukturen e Transportit


Rehabilitimi i hapësirave publike, rikonstruksionet e rrugeve, modernizimi i infranstruktures urbane dhe rurale eshte nje nga prioritetet tona, duke mundesuar akses sa me te mire te tyre ne sistemin e infrastruktures rrugore kombetare dhe nderkombetare.

Ndertime Hidrocentralesh


Te jesh konkurues dhe te ruash cilesi te larte nuk eshte e lehte, por kur kjo gje perdoret per t'i bere balle konkurences, atehere kthehet ne nje avantazh te madh.

Punime Industriale dhe Ndertimore


Ne jemi te perfshire ne ndertimin e godinave civile duke mbuluar nje game te gjere ndertimesh si pallate, vila, komplekse godinash etj.

Punime te tjera Inxhinierike


Inxhinierët, si praktikues të inxhinierisë, janë njerëz që shpikin, dizajnojnë, analizojnë,të ndërtojnë dhe të testojnë makinat, sistemet, strukturat dhe materialet për të përmbushur objektivat.

CFARE NE OFROJME

  • Punime germimi ne toke

  • Ndertime civile dhe industriale

  • Rikonstruksion dhe mirembajtjte godinash civile e industriale, veshje fasade

  • Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro dhe pista aeroportuale

  • Hidrocentrale

  • Ndertimi i impjanteve per prodhimin e energjise elektrike

  • Punime per prishjen e ndertimeve

  • Impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanderi si dhe mirembajtjta e tyre

  • Punime parafabrikate beton te armuar, struktura metalike dhe druri

  • Bariera dhe mbrojtje rrugore etj

Projekte në vazhdim